REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76503

Resource type: article, chapter

Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68)

View

Resource metadata

Title Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca stanowi rozdział z monografii 'Strategiczne planowanie rozwoju transportu'. Rozpatrzono korytarz przestrzenny wyznaczony przez zasięg oddziaływania drogi głównej i drogi alternatywnej, które stanowią trzon sieci drogowej korytarza. Przedstawiono matematyczno-ekonomiczny model obciążenia tego układu ruchem. Przyjęto że popyt na przewozy wyraża się za pomocą intensywności stru­mienia pojazdów i jest funkcją ogólnych kosztów podróży i po­ziomu użyteczności. Wykazano, że istotny wpływ na zysk pocho­dzący z pobierania opłat za przejazd drogą główną mają koszty komunikacji między tą drogą, a drogą alternatywną. Wykazano też, że w sytuacji tzw. optimum społecznego, obciążenie ruchowe dro­gi głównej i drogi alternatywnej będzie rozłożone w taki spo­sób, że średni koszt przejazdu drogą główną plus koszt natłoku (ważony za pomocą liczby wyrażającej frakcję przejazdów reali­zowanych na tej drodze) plus dojechania do drogi głównej z drogi alternatywnej jest taki sam, jak analogiczny koszt dla drogi alternatywnej. Stąd wynika, że analizując korzyści pły­nące z inwestowania w rozwój zdolności przepustowej np. drogi głównej trzeba brać również pod uwagę inwestycje, które spowo­dują obniżenie kosztów dojazdu do drogi alternatywnej. (Polish)
Keywords "traffic load"@en, "alternative roads"@en, "obciążenie drogi ruchem"@pl, "transport development"@en, "rozwój transportu"@pl, "highway development planning"@en, "planowanie budowy autostrad"@pl, "drogi alternatywne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-68
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 43
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner. Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Individual utilties and the choice of security system (RB-1997-26-03)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów w przypadku porównań obiektów parami (RB-1994-12)

Dariusz Wagner, Lidia Księżopolska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more