Project AZON 2.0

Project partners

Politechnika Wrocławska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Informacje

Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 (AZON)

Projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, w tym o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

Do lipca 2022 r. udostępnionych zostanie 22 550 dokumentów, a 5200 zostanie dodatkowo zdigitalizowanych. Grupą docelową, oprócz pracowników naukowych, studentów i doktorantów, są wszyscy zainteresowani, w tym przedsiębiorcy oraz, co istotne i unikatowe - osoby niepełnosprawne, niewidome, niedowidzące i niesłyszące. Dotychczas, w ramach pierwszej edycji Projektu AZON udostępniono już ponad 40 tys. różnego rodzaju materiałów, które zostały pobrane prawie 4 mln razy.

Cel ogólny projektu

Zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jakimi są zasoby nauki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk do 19.07.2022 r.

Cele szczegółowe projektu

Ułatwienie dostępu do zasobów nauki gromadzonych na trzech wrocławskich Uczelniach Wyższych i IBS PAN dla użytkowników indywidualnych - obywateli RP, a w szczególności studentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedsiębiorców, poprzez rozbudowę platformy informacyjnej Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0.

Ułatwienie dostępu do zasobów nauki gromadzonych na trzech wrocławskich Uczelniach Wyższych i IBS PAN dla osób niewidzących, niedowidzących i niesłyszących poprzez dostosowanie wybranych zasobów i sposobu ich prezentacji do standardów WCAG 2.0.

Zwiększenie ilości osób korzystających z zasobów nauki gromadzonych na trzech wrocławskich Uczelniach Wyższych i IBS PAN, poprzez bezpłatne udostępnianie wysokojakościowych danych na platformie AZON 2.0 oraz szeroką promocję i podniesienie kompetencji osób udostępniających zasoby jak i je ponownie wykorzystujących.

Zwiększenie ilości i jakości zasobów nauki udostępnianych on­line przez trzy wrocławskie Uczelnie Wyższe i IBS PAN, poprzez digitalizację zasobów nie-cyfrowych oraz dostosowanie formatów istniejących zbiorów cyfrowych do standardów interoperacyjności, otwartości i dostępności.

Ułatwienie użytkownikom ponownego wykorzystania zasobów nauki trzech wrocławskich Uczelni Wyższych i IBS PAN poprzez opatrzenie ISP metadanymi, możliwość automatycznego pobierania i maszynowego odczytu oraz udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów dla programistów (API).

Planowane efekty

Zwiększenie dostępności zasobów nauki, poprawa jakości zasobów nauki oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wartość projektu

17 395 764,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich

14 722 035,75 zł

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.