REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43823

Resource type: article, chapter

NASTĘPCZY WPŁYW ODMIAN GROCHU WYSIEWANYCH W ZMIENNYM ZAGĘSZCZENIU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

View

Resource metadata

Title NASTĘPCZY WPŁYW ODMIAN GROCHU WYSIEWANYCH W ZMIENNYM ZAGĘSZCZENIU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 262. Rolnictwo LXIII
Persons Authors: Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem artykułu A. Koteckiego i K. Brody było badanie wpływu odmian grochu siewnego na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego.
W latach 1992/1993 - 1993/1994 badano w Pawłowicach k. Wrocławia rozwój i plonowanie rzepaku ozimego odmiany Ceres, w stanowisku po 2 odmianach grochu (Fidelia i Opal), wysianych w ilości 75, 100 i 125 nasion na 1 m2. Głównym czynnikiem kształtującym rozwój, plonowanie i skład chemiczny nasion rzepaku był zmienny przebieg pogody w latach badań. Przedplon miał mały wpływ na świeżą i suchą masę roślin po zahamowaniu jesiennej wegetacji i w okresie rozpoczynania wegetacji wiosną. Rzepak uprawiany w stanowisku po grochu odmiany Opal, w porównaniu z odmianą Fidelia, odznaczał się większą masą 1000 nasion o 1,5%, niższą liczbą nasion w łuszczynie o 2,4%, wyższymi roślinami o mniejszej liczbie rozgałęzień o 8%, wyższymi plonami nasion o 3,3% i tłuszczu surowego o 5,2%.
W miarę zwiększania obsady roślin grochu z 75 do 125 na 1m2 nastąpił wzrost świeżej masy roślin rzepaku w jesieni o 10,6%, ubytków suchej masy roślin rzepaku podczas spoczynku zimowego o 5,2%, liczby łuszczyn o 8%, masy nasion z rośliny o 13%, masy 1000 nasion o 3%, plonu nasion o 7,3%, tłuszczu surowego o 7,5% i białka ogółem o 9%.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 63 zawiera 16 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "rzepak ozimy"@pl, "groch siewny"@pl, "plonowanie roślin"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 262. Rolnictwo LXIII
Numbering: Nr 262, tom LXIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1995
From page: 141
To page: 153
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1994
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda. NASTĘPCZY WPŁYW ODMIAN GROCHU WYSIEWANYCH W ZMIENNYM ZAGĘSZCZENIU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

WYDAJNOŚĆ NEKTAROWA RZEPAKU OZIMEGO W WOJ. WROCŁAWSKIM

Jan Nowakowski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

See more