REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82714

Resource type: thesis

Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)

View

Resource metadata

Title Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)
Persons Authors: Grażyna Petriczek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem rozprawy jest opracowanie teoretycznych podstaw trzech metod wielopoziomowej optymalizacji dynamicznej: zmodyfikowanej metody cen, mieszanej metody koordynacji oraz zmodyfikowanej metody dekompozycji trajektorii. Analiza i odpowiednie modyfikacje tych metod w celu zastosowania ich do problemu sterowania systemem zbiorników wodnych oraz problemu jakości wody w regionie były możliwe dzięki przyjęciu pewnych założeń upraszczających w modelu opisującym rozprzestrzenianie się i rozkład zanieczyszczeń w regionie. Zaproponowana wersja mieszanej metody koordynacji stanowi uogólnienie metody predykcji wejść i zrównoważenia na problemy dynamiczne, a modyfikacja metody dekompozycji trajektorii oparta jest na wprowadzeniu członów kary związanych z równaniami połączeń poszczególnych łuków trajektorii. Poza rozważaniami teoretycznymi, przedstawiono zastosowanie omówionych wielopoziomowych struktur optymalizacji do problemu sterowania systemem zbiorników wodnych oraz problemu sterowania jakością wody. Podano schematy generowania zarówno sterowań jak i zmiennych koordynacyjnych. (Polish)
Keywords "water management"@en, "water reservoir system steering"@en, "modified trajectory decomposition method"@en, "mixed coordination method"@en, "modified price method"@en, "dynamic optimization"@en, "sterowanie systemem zbiorników wodnych"@pl, "zmodyfikowana metoda dekompozycji trajektorii"@pl, "mieszana metoda koordynacji"@pl, "zmodyfikowana metoda cen"@pl, "Gospodarka wodna"@pl, "optymalizacja dynamiczna"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1989
Number of pages: 207
Supervisor: Jerzy Wiesław Hołubiec
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Grażyna Petriczek. Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Some Problems of Optimal Control of Multistage Processes (RB-1993-62)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. (RB-1999-52-03)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym

Małgorzata Biniak-Pieróg, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Analiza gospodarki wodnej miasta Kamienna Góra wraz z koncepcją jej modernizacji

Paulina Trybuła, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu

Ewa Kozłowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more