REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76497

Resource type: article, chapter

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

View

Resource metadata

Title Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)
Persons Authors: Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie analiza podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych charakteryzujących się - w zależności od rozpatrywanego horyzontu inwestycyjnego - określoną strukturą czasową. Na wstępie opisano zagadnienia ogólne teorii rynkowych stóp procentowych, podstawy teoretyczne obligacji oraz rodzaje krzywych dochodowości. Główną częścią pracy jest zagadnienie prognozowania, w tym: teoria powszechnych oczekiwań, teoria preferencji i płynności, teoria preferencji środowiskowych oraz teoria segmentacji rynku. (Polish)
Keywords "yield curves"@en, "Interest rates"@en, "liquidity preference theory"@en, "theory of pure expectations"@en, "teoria segmentacji rynku"@pl, "teoria preferencji środowiskowych"@pl, "teoria preferencji i płynności"@pl, "teoria powszechnych oczekiwań"@pl, "market segmentation theory"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "bonds"@en, "krzywe dochodowości"@pl, "stopy procentowe"@pl, "preferred habitat theory"@en, "obligacje"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-89
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 121
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Jakubowski. Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more