REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76542

Resource type: article, chapter

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04)

View

Resource metadata

Title Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04)
Persons Authors: Jan Studziński, Janusz Łomotowski
Cocreators: Thomas Thesche (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca przedstawia możliwości modelowania matematycznego procesów i obiektów występujących w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni w Rzeszowie. W trakcie kilkuletnich badań stosowano różne formy opisu modeli (równania różniczkowe, równania różnicowe, równania algebraiczne i sieci neuronowe) oraz modelowano różne elementy oczyszczalni (dopływ ścieków, dopływy różnych ładunków zanieczyszczeń, objętości czynne osadników wstępnych, komór napowietrzania i osadników wtórnych, procesy sedymentacji, klarowania oraz redukcji związków organicznych i azotowych w obiektach oczyszczalni). Część uzyskanych rezultatów została już przedstawiona w innych publikacjach. Tutaj skoncentrujemy się na zastosowaniu głównie sieci neuronowych do modelowania dopływu ścieków do oczyszczalni oraz modelowania całego obiektu oczyszczalni. Wydaje się, że sieci neuronowe mogą być konkurencyjnym narzędziem modelowania w stosunku do klasycznych równań różniczkowych, ponieważ uzyskiwane modele sieciowe mają dużą dokładność i są proste w obsłudze. Końcowym celem badań jest opracowanie kompleksowego systemu komputerowego do wspomagania decyzji operatora, kierującego procesem technologicznym w oczyszczalni ścieków. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "sewage treatment plant"@en, "sieć neuronowa"@pl, "modelowanie matematyczne"@pl, "neural network"@en, "mathematical modeling"@en, "decision support"@en, "oczyszczalnia ścieków"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-47-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 1
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jan Studziński, Janusz Łomotowski. Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more