REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19751

Resource type: thesis

Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów

View

Resource metadata

Title Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów
Persons Authors: Przemysław Cholajda
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy badana jest metoda rozmytej klasyfikacji prowadząca do automatycznego generowania reguł decyzyjnych, których liczba ulega istotnej redukcji (przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości klasyfikacji) w wyniku zastosowania algorytmu genetycznego. Metodę zastosowano do praktycznego zadania klasyfikacji wyników pomiarów stężeń gazów w oleju transformatorowym.
Realizując algorytmy tej metody dla rzeczywistych danych pomiarowych pewnej klasy transformatorów, stworzono nową technikę wspomagania ich diagnostyki. Technikę tę następnie porównano z dotychczas używanymi metodami diagnostycznymi zarówno narodowymi jak i międzynarodowymi (metoda kodu IEC) oraz z wybranymi algorytmami sztucznej inteligencji. Przy zapewnieniu dobrej jakości podejmowanych decyzji nt. stanu technicznego transformatora istotnie zmniejszono liczbę używanych reguł w wyniku zastosowania algorytmu genetycznego, dając tym samym narzędzie wykonujące poprawnie klasyfikację (diagnozę) i jednocześnie dające zrozumiałe dla człowieka reguły działania. Wykonano oprogramowanie implementujące opisywane metody o charakterze systemu ekspertowego, będące zarazem narzędziem dla diagnosty. W działającym algorytmie genetycznym zaproponowano nowe operatory mutacji (takie jak: operator usunięcia jedynki, operator inteligentnego przesunięcia jedynki, operator nieproporcjonalnego wstawienia jedynki), które kodują sobą wiedzę o naturze zadania i umożliwiają istotną redukcję liczby reguł klasyfikujących – do czego używany jest algorytm genetyczny. Przeanalizowano wpływ poszczególnych parametrów algorytmu genetycznego na jego przebieg i uzyskany rezultat. (Polish)
Description in another language: The thesis proposes the novel fuzzy classification method that allows for the automatic generation of reduced number of decision rules, while ensuring a good quality classification, as a result of the genetic algorithm. The method was applied to the practical problem of classifying the results of the gas concentration levels in transformer oil.
Implementing this method for real measurement data of a certain class of transformers, a new tool for their diagnostics was created. This technique is compared with the currently used diagnostic methods both national and international (IEC code method) and with selected artificial intelligence algorithms. The number of used fuzzy rules was significantly reduced, as a result of the genetic algorithm, thus providing a tool that correctly performs classification (diagnosis) and at the same time provides a human-readable operating principle. Upon implementing the method, the expert software was created, which is also a tool for the diagnostician. The new mutation operators have been proposed (such as: the operator of removing ones, operator of intelligent shifting of ones, operator of disproportionate insertion of ones), which encode the knowledge about the task and allow for a significant reduction in the number of classification rules - the genetic algorithm is used to realize that. The influence of particular parameters of the genetic algorithm on its operation and the obtained results were analyzed. (English)
Keywords "system ekspertowy"@pl, "diagnostyka transformatorów olejowych"@pl, "chromatografia gazowa"@pl, "logika rozmyta"@pl, "sztuczna inteligencja"@pl, "algorytm genetyczny"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2011
Number of pages: 202
Supervisor: Piotr Stanisław Szczepaniak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Przemysław Cholajda. Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sztuczna inteligencja w świecie rzeczywistym

Sylwia Majchrowska, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Chromatograf gazowy model Agilent 7890

Antoni Szumny, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy zdroworozsądkowej za pomocą logiki rozmytej: teoria i zastosowania

Janusz Kacprzyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin

Łukasz Bobak, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Badania symulacyjne zastosowania FUZZY-sterownika do sterowania inteligentnym pojazdem

Adam Andrzejuk, Piotr Szynkarczyk, Andrzej Masłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more