REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67385

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Stanisław Szpilczyński

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Stanisław Szpilczyński
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył studia medyczne w 1937 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1941 obronił tytuł doktora medycyny, a w 1959 r. tytuł doktora habilitowanego. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1977 r. Już w czasie studiów był wolontariuszem w Neurologiczno-Psychiatrycznym Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, pod kierunkiem prof. E. Artwińskiego. Przeniósł się do Wrocławia, gdzie odbudowywał, uruchomił i do 1947 r. był kierownikiem uniwersyteckiej Kliniki Neurologicznej. Do 1952 był ordynatorem Oddziału Neurologicznego Szpitala Miejskiego.
Ze względu na swoje badania nad historią medycyny został powołany na członka Komisji Historii Medycyny i Nauk Medycznych PAU. W roku 1955 został członkiem Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Był adiunktem w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, gdzie zorganizował Zespół Historii Medycyny, z siedzibą we Wrocławiu. W owym czasie zadaniem wrocławskiego Zespołu Historii Medycyny było zbieranie, inwentaryzowanie i opracowanie medycznych „silesiaków". Współpracował wtedy z pracownikami naukowymi Biblioteki Uniwersyteckiej i Państwowego Archiwum we Wrocławiu. Wykładał na seminariach doktoranckich we Wrocławskiej Akademii Medycznej, gdzie był cenionym dydaktykiem.
Był zastępcą przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Od roku 1958 był członkiem Międzynarodowej Akademii Historii
Medycyny oraz stowarzyszenia Deutsche Gesellschaft für Geschichte der
Medizin, Naturwissenschaft und Technik oraz Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. W 1962 był organizatorem Międzynarodowego Kongresu Historii Medycyny w Warszawie i w Krakowie. Był członkiem rady redakcyjnej „Archiwum Historii Medycyny". W roku 1975 r. został mianowany kierownikiem wrocławskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
W swoich badaniach zajmował się chorobami neurologicznymi, badaniami płynu mózgowego (w przypadkach kiły ośrodka układu nerwowego oraz nowotworów mózgu). Jego głównym obszarem badań była jednak historia nauki i historia medycyny.
Został uhonorowany Medalem Zwycięstwa i Wolności w 1948 r., Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1964 r., odznaką Zasłużonego Działacza Kultury w 1973 r., medalem Budowniczego Wrocławia w 1962 r., Pioniera Wrocławia w 1972 r. i odznaką XXV-lecia Wyzwolenia Śląska w 1960 r. (Polish)
Description in another language: He graduated from medical studies in 1937 at the Jagiellonian University. In 1941 he defended the title of Doctor of Medicine and in 1959 he got his habilitation. He was appointed associate professor in 1977. During his studies he was a volunteer at the Neurological and Psychiatric Hospital of St. Łazarz in Krakow, under the supervision of prof. E. Artwiński. He moved to Wrocław, where he rebuilt and, until 1947, was the head of the university's Neurological Clinic. Until 1952 he was the head of the Neurological Department of the City Hospital. Due to his research on the history of medicine he was appointed a member of the Committee on the History of Medicine and Medical Sciences in Polish Academy of Arts and Sciences. In 1955 he became a member of the Committee on the History of Science of the Polish Academy of Sciences. He was an assistant professor at the Department of the History of Science and Technology of the Polish Academy of Sciences where he organized the Medical History Team, based in Wrocław. At that time, the task of the Wrocław Medical History team was to collect and study the medical "silesians”. At that time, he collaborated with academics at the University Library and the State Archives in Wrocław. He lectured at doctoral seminars at the Medical University of Wrocław, where he was a respected teacher. He was the deputy chairman of the Wrocław Branch of the Polish Society for the History of Medicine. From 1958 he was a member of the International Academy of History Medicine and the association Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik and Gesellschaft für WissenSchaftsgeschichte. In 1962 he was the organizer of the International Congress of the History of Medicine in Warsaw and Kraków.
He was a member of the editorial board of the "Archives of the History of Medicine".
In 1975 he was appointed head of the Wrocław branch of the Institute of the History of Science, Education and Technology of the Polish Academy of Sciences.
In his research, he dealt with neurological diseases, tests of brain fluid (in cases of syphilis of the nervous system and brain tumors). His main area of research, however, was the history of science and the history of medicine.
He was awarded the Medal of Victory and Freedom in 1948, the Knight's Cross of the Rebirth of Poland in 1964, the badge of Meritorious Cultural Activist in 1973, the Medal of the Builder of Wrocław in 1962, the Pioneer of Wrocław in 1972 and the badge of the 25th anniversary of the Liberation of Silesia in 1960. (English)
Keywords "Neurology"@en, "Neurologia"@pl, "History of Medicine"@en, "Historia medycyny"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Stanisław Szpilczyński
Graduation specialty: neurologia, historia medycyny
Bibliographies
 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Rozwój myśli lekarskiej w dobie polskiego odrodzenia
  Year of publication: 1953

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie
  Year of publication: 1956

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Z przeszłości medycznej Biecza : inwentarz biblioteki i sprzętu aptekarskiego Bariana Rokickiego z roku 1606
  Year of publication: 1958

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: "Antipocras" Mikołaja z Polski (XIII w.)
  Year of publication: 1959
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 606-619

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Jan Evangelista Purkyně 1787-1869 : Ausstellungskatalog : Wrocław, 24 X - 15 XI 1959
  Year of publication: 1959

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Cocreators: A. Rogalska-Kaćma
  Title: Świat malarskiej metafory : katalog drugiej dorocznej wystawy WTPSP, grudzień 1959
  Year of publication: 1959

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: War Frédéric Chopin Allergiker?
  Year of publication: 1961
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 283-289

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Doktor Sebastian Petrycy z Pilzna (1554-1626)
  Year of publication: 1961

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Kopernikowska wizja postępu w medycyn
  Year of publication: 1968
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 578-593

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Cocreators: W. Dziulikowski, Z. Waśniewski
  Title: Polski ekslibris medyczny na Śląsku : katalog wystawy
  Year of publication: 1968

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Kultura medyczna na Dolnym Śląsku w przeszłości
  Year of publication: 1977
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 374-391. Nadb. z: Sobótka 1970, 3.

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Stanisław Leszczynski - protector of medical sciences in Nancy
  Title of source document: Archiwum Historii Medycyny
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 41, 1978, Nr 2, s. 195-200

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Title: Ze studiów Jana Keplera nad optyką Witelona: (fragment dziejów badania fizjologii wzroku)
  Title of source document: Rocznik Lubuski
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 9, 1975, s. 297-305

 • Authors: Stanisław Szpilczyński
  Cocreators: W. Nowopolczyk
  Title: Wojciech Nowopolski, autor Fabricatio hominis (1551), pierwszego podręcznika anatomii w Polsce
  Year of publication: 1977
  Numbering (annual, number, issue, part): Seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław ; nr 194
Bibliographies
 • Authors: T. Heimrath
  Title: [Prof. Stanisław Szpilczyński (in memoriam)]
  Title of source document: Archiwum Historii Medycyny
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 44, 1981, Nr 3-4, s. 225-6

 • Authors: L. Barg
  Cocreators: T. Trzcianowska-Grzywacz
  Title: Bibliography of the works of Stanisław Szpilczyński
  Title of source document: Arch. Hist. Filoz. Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 48, 1985, Nr 3, s. 345-65

 • Authors: L. Barg
  Cocreators: red. nauk. J. Kolbuszewski
  Title: Stanisław Szpilczyński [1910-1981]
  Title of source document: Uczeni wrocławscy. T. 3: Członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-1996)
  Year of publication: 1966
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 37-40

 • Authors: kom. red. L. Paradowski
  Title: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 10, 145, 308, 328, 344, 346

 • Authors: E. Kucharz, I. Olszok
  Title: Professor Stanislaus Szpilczyński : life and achievements of the Polish historian of medicine
  Title of source document: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny : organ Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 75, 2012, Z. 1, s.108-116

 • Authors: L. Barg
  Title: [Prof. Stanisław Szpilczyński 5 Nov 1910-1 May 1981]
  Title of source document: Archiwum Historii Medycyny
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 48, 1985, Nr 2, s. 135-60

 • Authors: H. Ostromęcka
  Title: O Stanisławie Szpilczyńskim (1910—1980)
  Title of source document: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 28, 1983, Nr 2, s. 459-466. [online] : [dostęp: 13.01.2022]
  Database URL: https://www.bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n2-s459-466/Kwartalnik_His

 • Authors: A. Wrzosek
  Title: Czł. A. Wrzosek przedstawił pracę lek. St. Szpilczyńskiego pt. Szymon z Łowicza. Pierwsze poradniki lekarskie w Polsce i ich naśladowcy
  Year of publication: 1950
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 414-416. Odb. ze Sprawozdań Polskiej Akademii Umiej. Tom LI (1950) nr 8, str. 413
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Klinika Neurologiczna

 • Location: Wrocław
  Unit name: Zespół Historii Medycyny - Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Studies Unit name: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Aleksandra Kaczmarska
Availability date: 25-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Stanisław Szpilczyński. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Edmund Neusser

Józef Wiczkowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Materjały do opracowania służby zdrowia w Powstaniu Styczniowem 1863-1864 r. [Cz. 4]

Franciszek Białokur, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Medicinische Zeitung

journal, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Pamiętniki Wiktora Szokalskiego. [Cz. 4]

Wiktor Szokalski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Próby poronnego leczenia duru brzusznego

Hanna Petrynowska, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Okulistyka we Lwowie w latach 1772 do 1927

Emanuel Machek, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more